Om ICA Fastigheter

  Vi skapar långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse.

  2 800 kvm solceller på ICA Maxi Barkarbystaden

  Nu uppförs en cirka 2 800 kvm stor solcellsanläggning på ICA Maxi Barkarbystaden. Projektet pågår under juni och juli månad och förväntas producera cirka 230 000 kWh per år vilket skulle kunna förse cirka 45 villor med hushållsel årligen.

  Hållbarhet

  ICA Fastigheter Certifierade enligt ISO 14001:2015

  Under maj 2017 genomfördes en revision av vår miljöledning med gott resultat. ICA Fastigheter är därmed certifierade enligt ISO 14001:2015.

  Det här är ett kvitto på det goda miljöarbetet som vi bedriver inom ICA Fastigheter Lena Boberg vd

  Hållbarhet

  Goda Vanor

  Som fastighetsägare har vi som mål att uppnå långsiktig, kvalitativ och social hållbarhet för hyresgäster och besökare.

  På ICA strävar vi hela tiden efter att höja ambitionen i hållbarhetsarbetet genom att vara föregångare i viktiga frågor som rör inom miljö, kvalitet, hälsa, etisk handel och samhällsengagemang. 

  Som fastighetsägare har vi som mål att uppnå långsiktig, kvalitativ och social hållbarhet för fastighetens alla hyresgäster och besökare. Vi ska i samråd med våra hyresgäster och i samarbete med leverantörer bygga, underhålla och förvalta samtliga egenägda fastigheter på ett miljöanpassat och hållbart sätt utifrån fastighetens totala livscykel. Tack vare att vårt miljöfokus får ta plats i kvalitet- och ledningssystemet kan vi på ett enkelt sätt integrera miljöarbetet i vardagen – det skapar goda vanor.

  Miljö

  Miljöarbetet inom ICA Fastigheter

  Miljöfrågor är en viktig del av ICA Fastigheters hållbarhetsarbete och vår ambition är att på ett hållbart sätt minska vår miljöpåverkan. Vi ska vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i frågor som gäller miljö. Detta styr vi genom vår miljöpolicy och miljöstrategi med tillhörande miljömål. Till stöd i vårt arbete har vi, integrerat med vårt kvalitetssystem, ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO14001.

  ICA Fastigheter AB producerar, köper, säljer, förvaltar och hyr in butiks-, kontors- och lagerfastigheter över hela landet både för ICAs verksamhet och externa hyresgäster. Vi äger, samäger genom joint venture bolag och hyr in fastigheter och är ett av Nordens största fastighetsbolag inom detaljhandel.
   

  Vår största miljöbelastning är klimatpåverkan, CO2, i form av användande av köldmedia samt av hyresgästernas energianvändning. Dessutom medför byggnation av handelsplatser att vi använder naturresurser, det uppkommer avfall samt att det uppstår ett behov av mark, med risk för föroreningar av den.

  Miljöledningssystemet gäller ICA Fastigheters verksamhet i Sverige som omfattar:

  - Projektutveckling (utveckling och produktion)
  - Asset Management (förvaltning av egenägda och samägda fastigheter)
  - Lager, kontor & inhyrda butiker (Lager omfattar förvaltning av egenägda, samägda och inhyrda lokaler. Kontor och inhyrda butiker hyrs in av externa fastighetsägare)
  - Strategi & investeringar (köp/försäljning av fastigheter)
  - Affärsstöd

  Störst möjlighet att styra miljöpåverkan har vi i förvärv, uppförande, utveckling och förvaltning av egenägda och samägda fastigheter i samverkan med våra hyresgäster.

   

  Många miljörelaterade investeringar i fastigheter är kapitalkrävande och långsiktiga som ställer stora krav till fastighetsägarens resurser och förmåga, vilket begränsar vår möjlighet att utöva styrning av miljöprestandan i inhyrda fastigheter. Vi lägger alltid samma handlingar till grund som för egenägda fastigheter med målsättningen om att i hyresförhandlingar påverka externa fastighetsägare till att också verka för en långsiktigt hållbar fastighet.

  Hållbar energi

  El från vind och vatten spar miljontals kronor åt ICA Fastigheters ICA-butiker

  Genom ett flerårigt samarbete har Bixia sparat miljontals kronor åt de cirka 470 ICA-butiker som är anslutna till ett gemensamt elavtal. Samarbetet är en viktig del i ICA Fastigheter arbete att bidra till att nå ICAs högt uppsatta mål om att bli klimatneutrala år 2020.

  Läs hela artikeln

  Hållbarhet

  Miljöpolicy

  ICA FASTIGHETER AB ska i samråd med sina hyresgäster och i samarbete med leverantörer etablera en hållbar verksamhet inom transaktion, byggnation och förvaltning. Vi ska genom hyresgästrepresentation även påverka externa fastighetsägare till en hållbar fastighetsverksamhet.

   

  Verksamheten ska bedrivas så att miljöstatusen ständigt förbättras ur ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart perspektiv. Gällande lagstiftning och bindande krav ska uppfyllas samtidigt som insatser ska göras utöver detta för att minska miljöpåverkan.

  DETTA SKA VI UPPNÅ GENOM ATT:

  - använda material med tanke på fastighetens totala livscykel

  - vid byggnation och underhåll, arbeta för att material som används dokumenteras för att underlätta vid framtida ombyggnad och rivning

  - kartlägga och minimera miljöskulden vid fastighetstransaktioner

  - arbeta med energibesparande åtgärder och välja energisnåla installationslösningar i både förvaltning och nyproduktion

  - resa i tjänsten på ett miljömedvetet sätt

  - öppet redovisa vårt miljöarbete såväl internt som externt

   

  Policyn ska utgöra grund för att fastställa miljömål och aktiviteter vilka följs upp bland annat genom regelbundna revisioner.

  Energimedvetna ICA-handlare spar energi och pengar!

  Hur energieffektiv är din butik?

  Tack vare mer moderna och energismarta installationer har ICA-butikernas elenergiutveckling varit positiv de senaste åren, men det finns fortfarande mycket energi och pengar kvar att spara. Vart tar energin i butiken vägen? Är det en rimlig förbrukning eller kan din butik spara energi och i så fall, hur mycket? 

  Ladda ned broschyren som pdf

  Visa hela informationen Dölj informationen

  hållbarhetsbroschyr

  Vi ska göra varje dag lite enklare

  Ladda batterierna under tiden du handlar

  Läs mer hur laddstolparna fungerar