OM ICA FASTIGHETER

Vi skapar platser där människor lever och verkar

För oss är fastigheter i sig inte det viktigaste. Utan det är livet i och omkring dem. Däremot är fastigheter vår utgångspunkt när vi skapar nya och bättre förutsättningar för det goda livet. Med det synsättet, kan vi göra skillnad för våra kunder.

Med mat och måltider som en given utgångspunkt

Med vårt starka varumärke som grund, har vi på ICA en unik möjlighet att skapa attraktiva hållbara platser och destinationer där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Tillsammans med kommuner och rätt partners kan vi på ICA Fastigheter skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse.

Vår uppgift och affärsidé

Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra ICA Gruppens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Vår affärsidé går ut på att förvärva, utveckla, förvalta och i vissa fall sälja fastigheter och marknadsplatser i anslutning till befintliga eller planerade ICA-butiker. Till uppgifterna hör också att ansvara för koncernens hyresavtal med externa fastighetsägare. 

 

ICA Fastigheter äger också två bolag, Ancore Fastigheter och Långeberga Logistik, till lika delar tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta. Ancore Fastigheters uppgift är att förvärva och äga butiksfastigheter i Sverige med långa hyresavtal och där ICA är huvudsaklig hyresgäst. ICA Gruppen får då bland annat fortsatt inflytande över marknadsplatserna även efter delavyttring. Långeberga Logistik bildades under 2013 med syftet att förvärva, bygga ut och sedermera långsiktigt äga ICAs lagerfastighet i Helsingborg. Sedan hösten 2015 äger ICA Fastigheter också Secore Fastigheter till lika delar tillsammans med Första AP-fonden.

FILM

Vår vision – Vi ska göra varje dag lite enklare

Vår vision är långsiktig. Den fångar det vi vill åstadkomma, ger riktning åt och skapar engagemang i vårt dagliga arbete. Den tydliggör vår viktiga roll i det samtida och framtida samhället. Vår inställning är att allt kan utvecklas och förfinas varje dag, i stort och smått. För vi vet att den som förenklar och förbättrar leder utvecklingen.

OM ICA FASTIGHETER

Vår vision

Alla bolag inom ICA Gruppen delar samma vision: Vi ska göra varje dag lite enklare

Läs mer om ICA Gruppens vision och mission

OM ICA FASTIGHETER

Vårt uppdrag

ICA Fastigheter stödjer ICAs kärnverksamhet genom att förse ICA Gruppen med strategiska lokaler i både egenägda samt hyrda fastigheter.

Läs om våra projekt

ICA 100 ÅR

Den omöjliga idén: en start-up historia

När han var 34 år fick han nog av branschens dynamik och strukturer. Så han startade ett eget företag, med ett upplägg som gick på tvärs mot allt som fanns – och som i slutändan förändrade hela branschen. Hade han levt idag hade tidningarna kallat honom ”disruptiv” och analyserat hans idé jämte Spotify, Klarna och iZettle. Men för 100 år sedan pratade man inte om ”start-ups”, ”entreprenörskap” eller ”grit”. Ändå är det precis de ord vi idag skulle använda om Hakon Swenson, mannen bakom ICA-idén.

Läs mer om den omöjliga idén

FILM

Hur fungerar ICA-idén?

En snillrik idé! ICA-handlaren äger och driver sin egen butik men har också valt att frivilligt samarbeta med andra utifrån viljan att bygga och ta ansvar för ett gemensamt varumärke. Därmed bygger ICA på en idé om att kombinera det bästa av två världar – lokalt entreprenörskap och stordriftsfördelar. Med intern konkurrens och samverkan i balans uppstår en unik kraft som skapar ständig utveckling. Fria handlare i samverkan är den affärsmodell som ICA har arbetat efter i Sverige sedan 1917.

Dela