Om ICA Fastigheter

  ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra ICAs långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser.

  Om ICA Fastigheter

  Vi skapar platser där människor lever och verkar

  För oss är fastigheter i sig inte det viktigaste. Utan det är livet i och omkring dem. Däremot är fastigheter vår utgångspunkt när vi skapar nya och bättre förutsättningar för det goda livet. Med det synsättet, kan vi göra skillnad för våra kunder.

  Med mat och måltider som en given utgångspunkt, med vårt starka varumärke som grund, har vi på ICA en unik möjlighet att skapa attraktiva hållbara platser och destinationer där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Tillsammans med kommuner och rätt partners kan vi på ICA Fastigheter skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse.

  Vår uppgift och affärsidé

  Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra ICA Gruppens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Vår affärsidé går ut på att förvärva, utveckla, förvalta och i vissa fall sälja fastigheter och marknadsplatser i anslutning till befintliga eller planerade ICA-butiker. Till uppgifterna hör också att ansvara för koncernens hyresavtal med externa fastighetsägare. 

   

  ICA Fastigheter äger också två bolag, Ancore Fastigheter och Långeberga Logistik, till lika delar tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta. Ancore Fastigheters uppgift är att förvärva och äga butiksfastigheter i Sverige med långa hyresavtal och där ICA är huvudsaklig hyresgäst. ICA Gruppen får då bland annat fortsatt inflytande över marknadsplatserna även efter delavyttring. Långeberga Logistik bildades under 2013 med syftet att förvärva, bygga ut och sedermera långsiktigt äga ICAs lagerfastighet i Helsingborg. Sedan hösten 2015 äger ICA Fastigheter också Secore Fastigheter till lika delar tillsammans med Första AP-fonden.

   

  Om ICA Fastigheter

  Vår vision

  Alla bolag inom ICA Gruppen delar samma vision: Vi ska göra varje dag lite enklare

  Läs mer om ICA Gruppens vision och mission

  Om ICA Fastigheter

  Vårt uppdrag

  ICA Fastigheter stödjer ICAs kärnverksamhet genom att förse ICA Gruppen med strategiska lokaler i både egenägda samt hyrda fastigheter. Vi skapar mervärde åt ICA genom att utveckla, förvalta och investera i ICAs marknadsplatser.

  Läs om våra projekt