OMBYGGNATION

Ny detaljplan för ombyggnationen av Berga centrum föreslagen

Tillsammans med Linköpings kommun och närliggande fastighetsägare utvecklar ICA Fastigheter Berga centrum till en tryggare och mer livfull plats. Visionen är flera byggnader, 300 nya bostäder, två torg och ett mer utåtvänt centrum. En ny detaljplan är föreslagen.

Detaljplan med maximal trygghet i åtanke

En ny detaljplan har föreslagits som syftar till att bygga om stora delar av Berga centrum för att öka tryggheten i området. Till exempel ämnar detaljplanen till att göra centrumet mer utåtvänt mot omgivningarna, göra stora ytor synliga från närliggande bostäder, skapa bra ljusförhållanden på gårdarna och placera handel på bottenvåningar med maximal exponering och tillgänglighet. Dessa åtgärder bidrar till ett mer livfullt centrum, som i sin tur bidrar till en tryggare och trevligare plats. Den befintliga centrumbyggnaden planeras att behållas. 

Den nya detaljplanen skapar möjligheter för ett tryggare och bättre centrum med lokaler anpassade för respektive verksamhet att finnas kvar i området. Samtidigt vill man skapa plats för fler bostäder i anslutning till centrum samt goda kommunikationer, säger Olle Lundquist, projektutvecklare på ICA Fastigheter.

Återbruk av byggnader

Även om man bygger en del nytt har man också valt att återbruka vissa byggnader, till exempel centrumbyggnaden. 

- För att även i fortsättningen kunna erbjuda samma och bättre service i Berga centrum har flera förslag utretts med nya lokaler för handel och verksamheter, men landat i att det bästa för platsen blir att bevara den befintliga centrumbyggnaden då detta ger de bästa förutsättningarna att bibehålla motsvarande ytor och funktioner för såväl butiker, restauranger och logistiken för dessa. Det måste finnas ett utbud och service som gör att människor vill komma till centrum. Det skapar liv och trygghet på en plats, säger Olle Lundquist. 

Avsikten är att bygga om den befintliga ICA-butiken genom att bland annat skapa nya ytor där galleriagången är idag och att butiken får en egen entré från torget/parkeringen. 

 Visionsbild för nya Berga Centrum. 

En del av trygghetsarbetet i Berga centrum

Utöver en detaljplan som ska bidra till ökad trygghet och trivsel i området jobbar ICA Fastigheter på flera andra sätt med tryggheten i Berga centrum. 

- Vi har en tät personlig dialog med polisen i området, men också ett samverkans forum med handlaren och kommunen. Tillsammans med handlaren sponsrar vi aktiviteter som gynnar området, med fokus på sportaktiviteter. Sen har vi alltid en tät dialog med handlaren kring åtgärder som kan göras i centrum för att öka tryggheten. Det kan vara alltifrån att förbättra belysning och grönska till att införskaffa kameror, berättar Sandra Mathisson, centrumledare på ICA Fastigheter.

Vad händer nu?

Detaljplanen antas bli klar till årsskiftet 2024–2025 och genomförandet planeras att starta under 2025. Invigning av det nya centrumet beräknas bli till 2032. 

Ritning av nytt torg.

Ritning av ny parkering.

Ritning av nytt torg. 

Nyfiken på mer?

Dela