HÅLLBARHET

ICA Fastigheter och träbyggnation

För ICA Fastigheter är det viktigt att skapa hållbara byggnader över tid. Vi ser allt mer hur materialval får en större betydelse vid nybyggnation för en minskad klimatpåverkan. ICA Fastigheter har därför tagit ett strategiskt beslut på att, i den mån projektet tillåter, i första hand välja att bygga stommen i trä i nya etableringar. Under 2020 öppnade ICA Supermarket Lindvallen i Sälenfjällen och det är en byggnad, som utöver trästommen, är byggd helt i massivträ.

Att bygga i trä går i linje med vår stadsbyggnadsstrategi. Träbyggnation ger oss nya verktyg för att skapa livfulla platser där människor vill bo, leva och verka, genom att främja hållbarhet, gestaltning, hälsa, kvalitét och långsiktighet. 

Undersökningar som grund

ICA Fastigheters beslut kring hållbara materialval grundar sig på väl genomarbetade undersökningar. Att hitta alternativ till traditionellt byggande är inte bara en förutsättning för att skapa platser som är hållbara 100 år framåt, det är också nödvändigt för att bidra till att lösa de utmaningar vår värld står inför.

EU:s Green Deal (europeiska gröna given), deklarerar att EU ska vara klimatneutralt år 2050. Svenska Regeringen har tidigare deklarerat att Sverige ska ha nettonoll utsläpp av växthusgaser år 2045 och ligger därför i linje med EU:s vision. Detta innebär att alla byggnader ska byggas med netto-noll utsläpp år 2045. Även omfattande renoveringar och utbyggnation ska ske med netto-noll klimatpåverkan. Byggbranschen kommer under flera års tid behöva ändra såväl material som metoder för att nå detta mål.

Fördelar med att bygga i trä 

 • Mindre utsläpp av CO2. Differensen i utsläpp av CO2-ekvivalenter mellan de olika stomvalen trä, betong och stål visar att trä är en stor miljömässig vinnare. En trästomme släpper ut ca 75 procent mindre kg CO2e/m2 jämfört med en stålstomme, och ca 61 procent mindre än en betongstomme. (avser byggskede, rivningsskede och transport).

 • Ett smart ”evighetsmaterial”. Trä är ett förnybart material som lagrar koldioxid under hela sin livslängd. Trärester, spill och rivningsvirke används ofta till att producera el och värme. Därför är träbyggande en viktig samhällsstrategi.

 • Färre byggtransporter, mindre buller, kortare byggtid. Trä minskar byggtransporterna betydligt, det har inga torktider och montaget är tystare än traditionellt byggande. Trä ger en god arbetsmiljö och en attraktiv och hälsosam stadsmiljö under byggfasen.
 • Högre byggnader, mer byggrätter, bättre stadsutveckling. Trä väger mindre, vilket möjliggör att bygga högre och med mer densitet utan fördyrande grundläggningar, vilket också ger en ny möjlighet till framtida dragningar av t.ex. trafiktunnlar och underjordisk spårtrafik.
 • Flexibel teknik och konstruktiva fördelar. Massivträ finns i många olika varianter (till exempel limträ eller ”Cross laminated timber”), som kan möta alla tänkbara byggnadsvisioner. Även hybridstommar (trä och stål eller trä och betong) ger stora möjligheter. Värmeledningsförmågan hos trä är lägre än i betong och stål. Trä ger således bra grundförutsättningar för att skapa konstruktioner med bra U-värde och färre så kallade köldbryggor.

 • Lätt att förvalta. En trästomme kan kräva nogsammare underhåll, menhar en längre livslängd än andra material. En trästomme skiljer sig ej mot andra stommaterial sett till utsläpp av CO2e i driftfasen. Eftersom en trästomme möjliggör enkla håltagningar kan övriga installationer och byggnadstekniska system förnyas lättare. En trästomme kan ej rosta!

 • En trästomme medför estetiska värden. Trä är taktilt och uppfattas som både modernt och tidlöst.Trä erbjuder oändliga designmöjligheter oavsett om det används endast på särskilda byggnadsdelar eller utgör hela byggnadens konstruktion.

 • Trä bidrar till hälsa och välmående hos människor. Trä har visat sig ha en positiv inverkan på inneklimatet och reglerar temperatur, fukt och ljus på ett bra sätt. Dessutom visar studier att träinredning kan ge ett psykosocialt ökat välbefinnande och dessutom ge både lägre hjärtfrekvens och blodtryck och därmed ha en lugnande effekt på oss människor. 

Vilka utmaningar har vi?

Träbyggnation som utmanare till det traditionella byggandet är relativt ungt. Det finns nackdelar som förutspås försvinna i och med att tekniken och marknaden utvecklas, hit hör exempelvis dyrare entreprenadkostnader.

Det finns utmaningar kopplat till träets fysiska egenskaper. Trä har en hög hållfasthet i förhållande till vikt, dock i och med att det är ett lättare material än t.ex. betong så krävs grövre konstruktioner för att klara av högre spännvidder jämfört med betong. I dessa fall kan hybridkonstruktioner vara en lösning. Det krävs också kunskap av entreprenören om hur träet skall hanteras under byggnationen avseende fuktkvot och miljö.

ICA Fastigheter och massivträ

Under 2020 öppnade ICA Supermarket Lindvallen i Sälenfjällen, vår första butik helt byggd i massivträ. Vi ville också bygga vidare på traktens byggnadstradition och hämtade trämaterialet från de svenska skogarna, vilket gav kortare transporter. Byggnaden ska när den är helt slutbesiktigad certifieras i högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld.

Andra träbyggnader som vi utvecklat är ICA Maxi Österåker i Åkersberga, ICA Supermarket i Östhammar samt pågående byggnationen av nya ICA Maxi i Arninge.

Arbetet framåt kring materialval i våra projekt

Framöver kommer vi att fortsätta satsa på att bygga projekt och kunskap kring massivträ.

 • Vi utvärderar massivträ som ett förstahandsval i alla våra nya projekt
 • Vi deltar i ett flertal markanvisningstävlingar med massivträkvarter som koncept
 • Vi gör internationella utblickar och som en tongivande aktör bidrar vi till utvecklingen kring massivträ.
 • Vi driver innovation. Genom våra utvecklingsprojekt som t.ex. hur framtidens optimala stadskvarter kan se ut, så bygger vi ny kunskap kring massivträbyggnationens möjligheter och utmaningar.

Trästomme rest för ICA Supermarket Lindvallen

Samma tak- och entréparti innifrån vid ICA Supermarket Lindvallen. Foto: Anna Kristinsdottir
 

Tydlig närvaro av trä även i butiksmiljön i Lindvallen. 

Tak med installationer under byggnationen av ICA Maxi Österåker, Åkersberga

ICA Maxi Österåker i Åkersberga, vår senaste träbyggnad på cirka 8 000 kvm. Invigdes i maj 2023.  

Nyfiken på mer trä?

Triss i trä!

För ICA Fastigheter är det viktigt att skapa hållbara byggnader över tid. Att bygga butiker i trä går helt i linje med vår hållbarhetsstrategi. Kika in hos några av våra träbutiker! 

Lindvallen vår första butik helt byggd i trä

En ny ICA Supermarket-butik byggt i massivt svenskt trä. Fullt fokus på hållbarhet för en modern matbutik certifierad i högsta miljöklass.

Läs mer om Lindvallen

Hållbart i Östhammar när ICA-butiken får nytt läge

Ny ICA Supermarket-butik helt i trä, med smart drive thru och Apotek Hjärtat som god granne.

Läs mer om Östhammar

ICA Maxi-butik i harmoni med hållbarhet och natur

Vi har utvecklat en ny ICA Maxi-byggnad i trä för god mat och goda grannar i Åkersberga.

Läs mer om Åkersberga

Kontakt

Om du vill prata mer om hållbarhet kan vi gärna ta ta ett möte!

Dela