PROJEKTUTVECKLING

Sollentuna kommun höll digitalt öppet hus angående nya stadsdelen Södra Häggvik

Under april 2021 pågår ett samråd för ny detaljplan som berör fastigheterna Städet 1 och Stinsen 2 i Häggvik. Med anledning av samrådet bjöd Sollentuna kommun in till informationsmöte den 21 april för att ge allmänheten chans att ställa frågor, ett möte som denna gång blev en digital pandemiversion.

Under cirka 30 minuter presenterades de omfångsrika planerna för den nya stadsdelen av bland annat Mikael Johansson, områdesansvarig men så väl stadsarkitekten Jan Enfors som planarkitekterna för Städet och Stinsen, Klara Blommegård och Jonas Hallberg.

Vad kommer finnas i Södra Häggvik?

Fem projekt pågår just nu som tillsammans ska bli den nya stadsdelen. Här planeras innehåll med allt från bostäder i flerfamiljsformat, till kontor, hotell, handel, grundskola, idrottshall, flera förskolor och stadsparker, stadsdelstorg samt dagvattenparker. En ny dragning och förlängning av Malmvägen kommer ske i och med den utökade byggnationen. Gatan ska därefter döpas om till Turebergs allé. Dessutom kommer den nya stadsdelen få en ny stationsentré till pendeltågsstationen Häggvik, som beräknas öppna i december 2025.

 

Frågor från allmänheten via chattfunktion

Mer än en timme av informationsmötet var dock vigd till frågor från allmänheten, som de kunde ställa via en chattfunktion och fördelades ut till respektive sakkunnig. Här fick även projektutvecklarna från ICA Fastigheter och Magnolia Bostad, Marcus Fridenäs och Martin Parck, svara på allmänhetens frågor kring framtida planer för sina respektive fastigheter.

Många var de som tog chansen att ställa frågor vilka innehöll funderingar kring hur nya byggnationerna kommer påverka trafik, skapa buller, soltillgången på grund av höghushöjder, tillgänglighet för den planerade skolans rekreativa områden, barn och lekplatser samt huruvida riskanalyser gjorts. Samtliga frågor och svar kommer finnas på Sollentuna kommuns hemsida för dem som vill ta del av dem i efterhand.

Den svåraste frågan som dök upp var när projektet beräknas vara klart, vilket är starkt beroende på hur planearbetet går. Men med ett snart genomfört samråd som avslutas sista april, är vi nu ett första steg på väg för den nya stadsdelen Södra Häggvik.

 

Dela