Kommersiell hyresgäst

Referensperson är du om en person som har sökt en tjänst hos oss har angivit dig som referens i samband med en rekryteringsprocess. Dina personuppgifter hanteras av det ICA-bolag som kandidaten har sökt arbete hos. ICA-bolaget ansvarar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt.

Hantera hyresförhållandet

ICA Fastigheter behandlar dina personuppgifter, i egenskap av företrädare eller kontaktperson, för att hantera kundförhållandet på bästa sätt. Det gör vi genom följande behandlingsaktiviteter:

 • Registrering i kundregistret
 • Kommunikation
 • Arkivering av handlingar
 • Följa upp och utvärdera hyresförhållandet
 • ICA Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig

Kategorier av personuppgifter: 

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer för det fall att hyresgästen är en enskild näringsidkare
 • Kontaktuppgifter
 • Handlingar i ärenden

Laglig grund: Uppfyllelse av avtal.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för en tid om sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)). Dina personuppgifter bevaras under avtalsförhållandet och därefter för en tid om tio (10) år om det är nödvändigt för att ICA Fastigheter kunna tillgodose sitt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav och tillvara ta sin rätt vid en eventuell tvist.  
 

Genomföra event

Vi använder dina uppgifter för att planera och genomföra event. Mer specifikt gör vi det till exempel för att:

 • Kommunikation
 • Registrera ditt deltagande
 • Registrera eventuella matpreferenser
 • Planera och genomföra eventet
 • Publicera dina uppgifter i digitala kanaler
 • Följa upp eventet

 ICA Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig


Kategorier av personuppgifter: 

 • Deltagaruppgifter
 • Kontaktuppgifter 
 • Bild- och ljudmaterial
 • Matpreferenser 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra event, till exempel för att registrera deltagare och för att kommunicera med dig i samband med eventet. Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, behandlas vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras inför och under eventet för detta syfte, samt för en tid om 13 månader räknat från eventets genomförande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagandet och utvärdera eventet, samt för planering av eventuella framtida event. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare.

 

Hantera, skydda och utveckla system och tjänster

ICA Fastigheter behandlar dina personuppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster. 

ICA Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig

Kategorier av personuppgifter: Samtliga uppgifter som anges under respektive behandling. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att livscykelhantera, skydda och utveckla våra system och tjänster. Behandlingen av eventuella personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

 

Kommunikation mellan medarbetare och externa parter i tjänsten

ICA Fastigheter behandlar dina personuppgifter i samband med kommunikation med dig, mellan medarbetare och andra externa personer i tjänsten. 

ICA Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig

Kategorier av personuppgifter: 

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatorisk information
 • Kommunikation

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten.

 Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om högst tjugofyra (24) månader från tidpunkten för insamlingen.

 Personuppgifterna ovan kan delas till samarbetspartners, ICA bolag och ICA-butiker samt externa personer med den lagliga grunden berättigat intresse.

 

Uppfylla rättsliga skyldigheter

ICA Fastigheter behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav. 

ICA Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig

Kategorier av personuppgifter: Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att hantera och bemöta den aktuella rättsliga skyldigheten.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte.

Personuppgifterna ovan kan delas till myndigheter, externa rådgivare och rättsvårdande myndigheter t.ex. polisen, för att hantera en rättslig förpliktelse.

 

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi använder dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav där ICA Fastigheter är part. Mer specifikt gör vi det till exempel för att:

 • Upprätta inlagor
 • Kommunicera

 ICA Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig

Kategorier av personuppgifter: Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att hantera och bemöta det aktuella rättsliga kravet.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.  

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

 Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte.

Personuppgifterna ovan kan delas till externa rådgivare och domstol, motparter etc. med den lagliga grunden berättigat intresse.

Dela