UTVECKLINGSPROJEKT

Livfullhet genom ett helhetsgrepp i Göteborg

ICA Kvantum Munkebäck i Göteborg är en välbesökt butik, men bland annat parkering och butiksytan begränsar platsen idag. ICA Fastigheters vision är ett helhetsgrepp med fokus på den sociala mötesplatsen och det hållbara med växthus på taken och klimatsmarta träbyggnader.

ICA Kvantum Munkebäck är idag en av Göteborgs mest omtyckta och välbesökta butiker för både mat och måltidsinspiration, och besöks idag av ungefär 40 000 personer i veckan. Men parkering och butiksyta är två problem som begränsar både tillgänglighet och upplevelsen av platsen idag.

Vår vision är därför att utveckla platsen för att den tydligare ska följa samhällsutvecklingen där trygghet, mobilitet, hållbarhet och sociala mötesplatser är viktiga parametrar. Därför pågår just nu arbetet för en ny detaljplan som planavdelningen ska påbörja under Q3 2020.

Mobilitet, tillgänglighet och platsens upplevda trygghet

För att öka trygghet och säkerhet på platsen har förslaget också ett starkt fokus på mobilitet där platsens mjuka trafikanter ska prioriteras, initiativ för att minska bilberoendet och ökad satsningen på hållbara transportsätt lika så. 

Publika rum ger social mötesplats

Utifrån vår vision, där vi adderar ytor och bygger ihop huskropparna, vill vi genom en sammanhållen fasad med öppna bottenvåningar göra att platsen upplevs som både öppnare, tryggare och naturligt livfull. Platsen mellan byggnaderna blir publika rum för besökarna att vistas vid och de aktiva kommersiella bottenvåningarna berikar det lokala stadslivet och blir en social mötesplats

För att ta till vara på möten genom mat finns tankar på en modern restaurang med hållbarhetsvisioner som ICA-handlaren planerar att driva tillsammans med partners från restaurangvärlden. Dessutom ger visionsförslaget möjlighet för apotek, vårdenhet och kommunalservice samt kontorsytor, hotell och gym på ovanliggande plan.

Växthus på taken ger lokalproducerat en ny innebörd

Taken kommer att nyttjas för att bidra till både gröna och sociala ytor. På ICA-butikens nuvarande tak skapas en parkmiljö med växthus där ICA-butiken och restaurangen genom urban odling kan nyttja och sälja platsodlade grödor i sin verksamhet, något som verkligen ger lokalproducerat en ny innebörd.

Klimatsmarta träbyggnader och solenergi från taken

I förslaget för Munkebäck har merparten av de nya byggnaderna planerats som klimatsmarta träbyggnader. De olika verksamheterna kan samverka energimässigt och skapa bra förutsät­tningar för ett mycket resurssnålt och effektivt energisystem genom att annat använda geoenergi under jord och solenergi från taken som gemensamt bidrar till verksamhetens energiförsörjning.

Nya bostäder i Munkebäck, en möjlighet på längre sikt

I detaljplanen tas det även hänsyn till att etablera bostadsvolymer på vår fastighet. Det skulle i så fall vara en möjlighet utifrån ett något längre tidsperspektiv då bilberoendet minskat eller då andra alternativ finns tillgängliga som ger förutsättningar att ställa om parkeringsyta till annat innehåll som exempelvis bostäder.

Dela