TRANSAKTION

ICA Fastigheter och AMF bildar Delcore Fastigheter

ICA Fastigheter och tjänstepensionsbolaget AMF bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter. Bolaget förvärvar initialt 30 butiksfastigheter från ICA Fastigheter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka fem miljarder kronor.

Delcore Fastigheter kommer att ägas till hälften vardera av ICA Fastigheter och AMF. Syftet med bolaget är att förvärva och äga ICA-butiker och andra kommersiella fastigheter i strategiska lägen där ICA är huvudsaklig hyresgäst.

- ICA Fastigheters uppdrag är att säkra koncernens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Genom bildandet av Delcore Fastigheter skapar vi förutsättningar för ICA att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital för att minska koncernens nettoskuld. Vi har mycket goda erfarenheter av samarbete i samägda bolag sedan tidigare och ser fram emot ett långt och givande samarbete med AMF, säger Anna Nyberg, vd, ICA Fastigheter.

De 30 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka fem miljarder kronor. AMF kommer att tillträda sitt ägande i Delcore Fastigheter den 1 april 2023.

Nettoeffekten av transaktionen på koncernens kassaflöde bedöms uppgå till cirka 3,8 Mdkr i andra kvartalet 2023. Koncernens nettoskuld (exklusive ICA Banken och IFRS 16 leasingskulder) bedöms samtidigt minska med 3,8 Mdkr. Inklusive IFRS leasingskulder minskar nettoskulden med 1,1 Mdkr.

I och med transaktionen uppstår en reavinst på cirka 400 Mkr som kommer att redovisas som jämförelsestörande post i koncernens rörelseresultat för andra kvartalet 2023.

Effekten på koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster bedöms bli försumbar. Delcore Fastigheter utgör ett joint venture och kommer i ICA Gruppen att redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med den 1 april 2023.

ICA Fastigheter har sedan tidigare det samägda bolaget Ancore Fastigheter tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta samt Trecore Fastigheter tillsammans med Bonnier Fastigheter.

AMF äger 12,7 procent av aktierna i ICA Gruppen.
Bright Advokat, Mannheimer Swartling och Colliers har varit rådgivare till ICA Fastigheter i transaktionen. 


För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se
icagruppen.se


ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster, ICA Försäkring och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. ICA Gruppen omsatte 2021 cirka 128 miljarder kronor. För mer information se icagruppen.se.


Från vänster: Anna Nyberg ICA Fastigheter, Christina Hambäck ICA Fastigheter, Pernilla Arnrud Melin AMF och Katarina Romberg AMF.

 

Dela