Transaktion

AMF har tillträtt sitt ägande i Delcore Fastigheter

AMF har tillträtt sitt ägande i Delcore Fastigheter den 1 april 2023.

Delcore Fastigheter är ett samägt bolag mellan ICA Fastigheter och tjänstepensionsbolaget AMF, som ICA Gruppen annonserade den 23 december 2022, se pressmeddelande.

Nettoeffekten av transaktionen på koncernens kassaflöde uppgår till cirka 3,8 Mdkr i andra kvartalet 2023. Koncernens nettoskuld (exklusive ICA Banken och IFRS 16 leasingskulder) minskar samtidigt med 3,8 Mdkr.

Effekten på koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster bedöms bli försumbar. Delcore Fastigheter utgör ett joint venture och redovisas i ICA Gruppen enligt kapitalandelsmetoden från och med den 1 april 2023.

Dela